ECVET i EOK

Šta je ECVET?

ECVET je Evropski kreditni sistem za stručno obrazovanje i obuku (European Credit System for Vocational Education and Training).

ŠTA JE EOK (Evropski okvir kvalifikacija) – EQF (European Qualification Framework)?

EOK je Evropski okvir za poređenje kvalifikacija izvan nacionalnih sistema, prema osam referentnih nivoa – od osnovnog nivoa 1 do naprednog nivoa 8.

ECVET je instrument za podršku doživotnom učenju, mobilnosti evropskih učenika i profesionalaca i fleksibilnosti puteva učenja za postizanje profesionalnih kvalifikacija.

ECVET je zamišljen kao alat za „prevođenje“ za različite nacionalne obrazovne sisteme, omogućavajući učenicima da u svojim zemljama potvrde obuku i sertifikaciju dobijenu u inostranstvu (koja se već dešava kroz ECTS kreditni sistem za Erasmus mobilnost na univerzitetskom nivou).

Ako te zanima više o ECVETU:
http://www.ecvet-team.eu/en/ecvet-essentials
http://www.ecvet-team.eu/en/ecvet-cartoon

ŠTA JE EOK (Evropski okvir kvalifikacija) – EQF (European Qualification Framework)

EOK je Evropski okvir za poređenje kvalifikacija izvan nacionalnih sistema, prema osam referentnih nivoa – od osnovnog nivoa 1 do naprednog nivoa 8. Primenjuje se na sve vrste obrazovanja, obuke i kvalifikacija, od školskog obrazovanja do akademskog, profesionalnog i stručnog.

U građevinskom sektoru, nivoi 3 i 4 primenjuju se na radnike koji preuzimaju odgovornost za izvršavanje zadataka (L3) i vrše upravljanje (L4), u obično predvidljivim kontekstima. Nivoi 5 – 6 primenjuju se na supervizore koji upravljaju tehničkim aktivnostima, a koji su odgovorni za donošenje odluka u nepredvidivim kontekstima. Projektantski rad arhitekata i inženjera pripada nivou 7.

EOK je uspostavljen 2008. godine i koristi se od 2010. Godine. EOK je zajednički evropski referentni okvir koji povezuje kvalifikacione sisteme zemalja zajedno, delujući kao sredstvo za prevođenje kako bi kvalifikacije bile čitljivije i razumljivije u različitim zemljama i sistemima u Evropi. Ima dva glavna cilja: da promoviše mobilnost građana između zemalja i da olakša njihovo doživotno učenje. EOK prepoznaje da su evropski sistemi obrazovanja i obuke toliko raznoliki da je neophodan prelazak na ishode učenja kako bi se omogućilo poređenje i saradnja između zemalja i institucija.

Više informacija na: https://ecvetearth.hypotheses.org/what-is-eqf

O ECVET-u i EOK-u

Centralna ideja iza koncepta EOK-a i ECVET-a je želja da se poboljša mobilnost učenika. Trebalo bi biti moguće preneti jedinice ishoda učenja koji su postignuti i procenjeni u jednom okruženju za učenje u drugo okruženje za učenje. Trebalo bi da budu uporedivi i prenosivi između zemalja, i da mogu da se „prevedu” u postojeće nacionalne sisteme obuke. Poboljšana mobilnost znači da se nakon školovanja u inostranstvu učenici vraćaju sa sertifikatom koji je priznat u njihovom sopstvenom sistemu obuke ili kontekstu učenja. Praksa mobilnosti je odavno uvedena na univerzitetskom nivou, prema ECTS – Evropskom sistemu akumulacije i prenosa kredita. Svrha ECVET-a je da ga promoviše u okviru stručnog usavršavanja.

Više info na: https://ecvetearth.hypotheses.org/about-ecvet-and-eqf

ECVET za gradnju zemljom

…je kutija sa alatima za nove kompetencije za posao u sektoru zelene gradnje
…je vodič za trening za gradnju zemljom u Evropi i šire
… je standard obuke na više nivoa, koji su složile vodeće organizacije za zemljane građevine u 9 zemalja
… je skup jedinica ishoda učenja posebno dizajniranih za veštine izgradnje zemlje
… pruža metodologiju za procenu postojeće individualne kompetencije u gradnji zemljom
… je testiran u različitim kontekstima u 12 zemalja
… je dizajniran da omogući dalji razvoj
… je počeo da se širi izvan Evrope

ECVET Earth Building jedinice ishoda učenja su odobrene od strane UNESCO Katedre za Zemljanu arhitekturu za upotrebu širom sveta. Dizajnirani su za upotrebu u nizu različitih ekonomskih, geografskih, kulturnih i obrazovnih okruženja.

za sve ostale informacije: https://ecvetearth.hypotheses.org/

ŠTA JE JEDINICA (UNIT)?

Jedinica ishoda učenja je smislen paket znanja, veština i kompetencija koji se mogu pojedinačno procenjivati. Prema preporukama Evropskog parlamenta i Saveta, jedinice se akumuliraju i mogu se računati u postojeće nacionalne kvalifikacije.

Više informacija na:https://ecvetearth.hypotheses.org/what-is-a-unit

NIVOI

Koja je razlika između nivoa 1+2 i nivoa 3+4?

Na nižim nivoima 1 i 2, osoba je u stanju da izvršava jednostavne zadatke, prateći uputstva. Na višim stručnim nivoima 3 i 4, osoba je sposobna da vodi sopstvenu kompaniju, što znači da je profesionalac, sposoban da planira, organizuje i realizuje ceo proces.

Koja je razlika između nivoa 3 i nivoa 4?

Na nivou 4, profesionalac ne samo da može da savlada sve korake, već može i da nadgleda i koordinira posao koji obavlja tim zanatlija, u konsultaciji sa klijentom.

Koja je razlika između nivoa 1 i nivoa 2?

Nivo 1 je početni nivo, nivo 2 je početak stručnog usavršavanja.Ljudi na nivou 1 nemaju nikakvo profesionalno iskustvo na gradilištu, ili stručnu kvalifikaciju u građevinskom sektoru, niti iskustvo u ručnom radu. Ovim ljudima je potrebna obrazovna podrška u njihovim prvim koracima ka ovoj profesionalnoj delatnosti. Oni su pod stalnim nadzorom, obavljaju samo poslove za koje nije potrebno teorijsko ili praktično stručno znanje. Oni su u stanju da procene rezultat zadatka koji im je supervizor zatražio.

Više informacija na: https://ecvetearth.hypotheses.org/faq/levels

ŠTA SU ISHODI UČENJA?

Veoma važna karakteristika EOK-a i ECVET-a je pristup „ishoda učenja“ – umesto tradicionalnog, u ovom načinu +procenjena osoba pokazuje šta je u stanju da uradi: validacija neformalnog i informalnog učenja, čime se podstiče doživotno učenje, je vrhunac ovog pristupa. Ishodi učenja definišu šta učenik zna (znanje), ume da uradi (veštine) i razume (kompetentnost, u smislu odgovornosti i autonomije).

Ishodi učenja su nezavisni od okruženja za učenje i ne uzimaju se u obzir ni mesto, okruženje učenja ili dužina procesa učenja.

Više informacija na: https://ecvetearth.hypotheses.org/what-are-learning-outcomes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *