problemi u konzervaciji objekata od zemlje u Vojvodini

od 2014. sam član ICOMOS-a (International Council on Monuments and Sites), Međunаrodnog sаveta zа spomenike i spomeničke celine. moderna konzervacija 2aICOMOS ima 9500 člаnovа (90-ak iz Srbije) iz više od 100 zemаljа, koji su uključeni u аktivnosti zаštite i očuvаnjа kulturnog i prirodnog nаsleđa širom svetа.

Branka Šekarić, predsednik ICOMOS Srbija i istoričar umetnosti-konzervator Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, predložila je da napišem rad za “Modernu konzervaciju 2”, časopis koji teži da premosti jaz između konvencionalnih i savremenih pristupa konzervaciji, a koji se javljaju najviše zbog nedovolјnog poznavanja savremenih kretanja u struci.

“Moderne konzervacije 2” ima 6 priloga u istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije: ispitivanja univerzalnosti u teoriji konzervacije, 2 decenije Nara dokumenta o autentičnosti, upravlјanja rizikom kod kulturnog nasleđa,kulturno nasleđe kao javno dobro, promene paradigme zaštite arheološkog nasleđa i biografiju arhitekte Žarka Tatića. konzervatorska praksa ima 15 priloga: Plan upravlјanja za Stari grad Nesebar, Projekat Domus Aurea, Studija slučaja Antičkog Singidunuma sa uporednom analizom primera iz Rima, Problem rekonzervacije i prezentacije Unutrašnjeg utvrđenja na Beogradskoj tvrđavi, Arheologija i obnova manastira u Pomilјu, Konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama na trijumfalnom luku Bogorodičine crkve u Studenici, Portali Crkve sv. Trojice u manastiru Sopoćani, O plavoj boji na primeru zidnih slika u manastiru Sopoćani, Revitalizacija Crkve sv. Pavla u Kotoru, Integracija staro-novo, Molјkovića han i česma, Problemi u konzervaciji objekata od zemlјe u Vojvodini, Srpski spomenici u inostranstvu, Istorijski grad Sremski Karlovci i Kulturno nasleđe u prirodnim katastrofama. intervju je rađen sa Todorom Krstevim; međunarodna dokumenta sadrže prevode pet dokumenata, a prikazi tri događaja u kojima su učestvovali članovi Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija.

kasno sam saznala za ovu mogućnost, pa sam, u veoma kratkom roku, napisala rad “Problemi moderne konzervacije u Vojvodini”, zbog čega sam, možda, i previdela neke probleme… kako nemam iskustva u pisanju ovakvih radova, rad ima malo slobodniji stil, ali smo, uz Bojanove sugestije i Brankine korekcije, uspeli da ga maksimalno prilagodimo časopisu!

za sve vas koje zanima moj rad, potražite ga ovde – PROBLEMI U KONZERVACIJI OBJEKATA OD ZEMLJE U VOJVODINI.moderna konzervacija DKmoderna konzervacija je urađena na svetskom nivou, sa veoma zanimljivim radovima. potražite ga u bibliotekama, a ukoliko želite svoj primerak, a niste član ICOMOS-a, možete ih kontaktirati direktno i priložiti donaciju u zamenu za primerak.

2 thoughts on “problemi u konzervaciji objekata od zemlje u Vojvodini

  1. Na poslu sam pa sam na brzinu pročitao, više i preleteo kroz tekst i mislim da je napisano FENOMENALNO: studiozno, sistematski, stručno a nepretenciozno. Mislim da svako u njemu može da se nađe a negde i na više mesta. Svaka čast!
    Miša

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*